• شجاع خلیل زاده   Shoja3Kh@

    1397/03/04 ساعت 19:12

    همدیگر را دور میزنیم تا زود به مقصد برسیم …. غافل از اینکه زمین گرد است و باز به هم می‌رسیم ….!!