• امیر پورمند   amirpourmand@

    1397/03/04 ساعت 17:20

    نمایشگاه گروهى در شهر برمن آلمان در GAK با نمایش ویدئو گفتگو فیلمبردار: امیر پورمند بازیگر: هامد بابایى ویدئو: حسن شیدایى