• بحران پی در پی در شهرهای کوچک عادی نیست. دولت به وظیفه خود در قبال معیشت فرودستان عمل نکرده. دشمن به واسطه تلگرام به اطلاعات لحظه‌ای وضع و حال مردم دسترسی آنلاین دارد. یک برنامه عمل برای تبدیل اعتراض به آشوب هم تمرین و بالغ شده. اکنون هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از مردم داری نیست.