• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/03 ساعت 16:08

    توجه:دوستم هفته‌ی قبل مورد حمله‌ی بیمار روانی قرار گرفته که با رسیدن همسایه‌ها به خیر گذشته.دستگیرشده ولی ظاهرا باید آمار ثبت شکایت بیشتر باشد تا حکم جدی بگیرد.لطفاً نترسین و خجالت نکشید اگر آزار دیدین و شناسایی کردین به آگاهی شاپور /پروند امید مویدی مراجعه کنید.#ریتوییت_لطفا