• ‘اینکه امریکا منزوی یا از نظر اخلاقی منزوی شود خوب است اما #برجام منعقد شد که #تحریم‌ها برداشته شود.’ همین یک جمله رهبری برای جلوگیری از انحراف مذاکرات آینده کافیست.