• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/02 ساعت 21:06

    روی دیوار یکی از خانه‌های خرمشهر این بیت را نوشته بودند : از حسن روی یوسف، دستی بریده باشد از حسن دلبر ما، سرها بریده بینی … سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر خجسته باد.