• اینطور دقیق از آب در می‌آید که بگوییم چون گلوله‌های #امریکا محدود است وظیفه #اروپا در ماه‌های آینده این خواهد بود که ایران را در ‘سیبل’ نگه دارد مبادا راه گریزی بیابد.