• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/03/01 ساعت 11:39

    قرار است مجموعه گزارشی در روزنامه #اعتماد منتشر کنیم و این موضوع را پی بگیریم که اگر همین #کولبران برای #بومگردی اتاق خانه ایشان را اجاره دهند درآمد کم خطرتری نخواهند داشت؟ http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=۱۰۲۲۸۷