• چگونه قیام‌های #پوپولیستی می‌توانند لیبرال دموکراسی را سرنگون کنند؟
    - اقتدارطلب‌ها دارند افزایش می‌یابند، و #دموکراسی جذابیت خود را از دست داده است
    (یاشا مونک، گاردین، ۳۱۰۰ کلمه، ۲۰ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۸۹۹۱/