• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/02/31 ساعت 14:52

    آتش زدن #برجام به معنای انجام یک کار اساسی است. آن کار اساسی هم این است که #دولت بتواند تمام همت خود را به بخش داخلی اقتصاد معطوف کند.