• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/02/31 ساعت 21:02

    آمد رمضان نه صاف داریم و نه درد از چهره‌ی ما گرسنگی رنگ ببرد در خانه‌ی ما ز خوردنی چیزی نیست ای روزه برو ورنه تو را خواهم خورد! عهدی ترشیزی