• وکیل فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده : ۲۰ و ۳۰ گزارشی از #سیدامامی پخش کرد که در آن اوازطریق آنتنی اطلاعات سری را به بیگانگان ارسال میکرده ،این آنتن صرفایک چوب ماهیگیری است که خانواده سیدامامی در گردش‌های خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش می‌کردند!