• در مجلس برای حضور ۶ نماینده در جام جهانی روسیه قرعه کشی شده است، قرار است برای هر بازی ایران ۲ نماینده به محل بازی‌ها اعزام شوند برای احتمال صعود ایران از گروه خودش هم هیچ پیش بینی نکرده‌اند #WorldCup۲۰۱۸ http://newspaper.hamshahri.org/id/۱۶۸۶۵/٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۱٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-۶٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html …