• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/02/30 ساعت 22:25

    چند نکته درباره این ویدئو : سخنرانی دکتر روحانی بعد از اذان مغرب بود، هم زمان همه در حال افطار بودن جز هیات ایرانی که روزه نبود، از همه مهمتر کسی که داره غذا میخوره اصلا ایرانی نیست پاکستانیه، هدفون ترجمه هم به گوششه.