• کاملا درست است که کشور در مقابل موجودی مانند #ترامپ نیاز به وحدت دارد، اما نه با کسانی که حرف‌های ترامپ را تکرار می‌کنند.