• علیرضا نجف زاده   ARNAJAFZADEH@

    1397/02/29 ساعت 02:15

    حسین شهاب هم ازاین دنیای فانی پر کشید.بیماری،بیمه درمان وبیمه تکمیلی بدردبخور،امنیت شغلی،بیمه بیکاری و..حداقل‌های حقوق فردی واجتماعی هر انسانه که درموردهنرمندان حداقل هاهم رعایت نمیشه وبدترازاون،اینکه هیچ مسئول و مدیرعاملی هم بیانیه نمیده و قرارهم نیست حل بشه.روح همه رفتگان شاد.