• ۴-بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ هم سهامداران غیردولتی دارند. پس دولت نمی‌تواند به بانک‌ها و شرکت‌ها تکلیف کند. سهم رابطه اقتصادی ایران در اقتصاد آلمان ۲دهم درصد است حال آنکه آلمانی‌ها حدود از ۱۱۱میلیارد یورو با آمریکا تعاملات اقتصادی دارند.