• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/29 ساعت 12:43

    «شرط و شروط خروج سفته‌بازی از بازار مسکن» #مسکن #سفته #برجام http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪d۸٪b۷-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۷-٪d۸٪ae٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹/ …