• از مطلبم-۱: اخباری که از اروپا درباره همکاری با ایران مخابره می‌شود متناقض است.سران اروپا تصمیم گرفتند تا مقررات قدیمی «انسداد تحریم‌ها» را برای مقابله با تحریم آمریکا علیه ایران اجرایی کنند.از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ اروپایی یک به یک ترجیح می‌دهند از همکاری با ایران انصراف دهند.