• ۹-واقعیت این است که شرکت PERGAS متشکل از چند نفر پولدار انگلیسی است و رزومه بزرگی در نفت ندارد. باید حواس‌مان باشد که در این شرایط حیاط خلوت شرکت‌های کوچک و ناکارآمد غربی نشویم!