• زهرا هژبری   zhojabri_n@

    1397/02/29 ساعت 16:12

    مراسم عروسی نوه ملکه انگلیس شده خبر اول همه شبکه‌های تلویزیونی مهم جهان همه مراسم یک طرف، سخنرانی کشیش مراسم عروسی سلطنتی در باب #عشق و مقایسه آن با #آتش و کشف #عشق همانند #آتش یک طرف