• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/02/29 ساعت 04:05

    اینکه سحر هی آب بخوری و انتظار داشته باشی فردا تشنه ت نشه انتظار بیخودیه. آپشن ذخیره آب فقط برای شتر طراحی شده ! خودتو منفجر نکن مومن ! (بازنشر از رمضان سال پیش)