• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/02/28 ساعت 11:41

    سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامه‌ای افطاری دادن سازمان‌های دولتی را ممنوع کرده است …. (برخی از این سازمان‌ها با افطاری دادن ،کفاره اختلاس و ارتشاء می‌دادند !)