• میگل کانته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، شنبه با زنگنه در تهران گفت و‌گو می‌کند. رهبران اتحادیه اروپا چهارشنبه تصمیم گرفتند برای حفظ برجام با ایران همکاری کنند.