• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/02/27 ساعت 22:37

    دو چشمت باغ بادام اند انگار دو صبح خفته در شام اند انگار دو کافر کیش در ظاهر مسلمان رباعی‌های خیام اند انگار … روز گرامی داشت خیام فرخ باد.