• صادرات نفت آمریکا در سال ۲۰۱۸ با عبور از مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رکورد تاریخی زد. الان آمریکا بیش از ایران نفت صادر می‌کند.هر چند بدلیل بزرگی اقتصاد و صنعتش نفت هم وارد می‌کند. تحلیلش را خواهم نوشت.