• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:53

    ۳. افرادی که بحث گفت‌وگوی ملی را مطرح می‌کنند، موضوع را از قسمت سخت آغاز کرده و می‌گویند باید فتنه فراموش شود اما این امکان‌پذیر نیست، در موضوع #۹دی ‌ماه و بعد از اهانت به عاشورا موافقان و مخالفان موسوی به صحنه آمدند.