• داده‌های سه میلیون کاربر فیسبوک از طریق تست دانشگاه کمبریج درز کرد http://dgto.ir/y۱t