• تئودور کازینسکی؛ تروریستی نابغه که به ابد و یک روز زندان محکوم شد http://dgto.ir/y۲s