• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 22:05

    زنگنه: برخی از همسایگان ما از گرفتاری ایجاد شده برای ایران خوشحال شدند. این گرفتاری‌ها برای همه ایجاد می‌شود و گذرا است. این همسایگان نباید فراموش کنند که داعش تا مرزهای پایتخت آنها پیش رفته بود. در حوزه تولید نفت و صادرات آن مشکلی نداریم.