• سرائیان: در گام اول ۵۵ خدمت راه‌اندازی شده. یک بار با ارائه کد ملی وارد اپ شده و می‌توانید از خدمات استفاده کنید. / امروز زیرساخت فراهم است؛ مردم گوشی موبایل را با پول خودشان می‌خرند و ما فقط باید خدمات را از همین طریق در اختیار آنها قرار دهیم.