• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/26 ساعت 14:30

    «۲۰ بانک بدون استاندارد مالی» گفت‌وگوی مرضیه امیری با معاون نظارتی بانک مرکزی http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۸۷۵۷۶/ …