• «بعضی وقت‌ها پزشکان از ما پول نمی‌خواهند و می‌گویند برای کنگره‌های علمی یا بازدید از کارخانه سفر ببریم، سفرهایی که گاه هزینه‌اش چند برابر آفری است که دریافت می‌کنند چون خانواد‌ه‌شان را نیز می‌برند در برخی موارد به جای سفر کاری و علمی هم می‌خواهند آنها را به سفر تفریحی بفرستیم.»