• زمانی‌ نیا: مذاکرات اقای ظریف با خانم موگیربنی و وزرای خارجه اروپایی شروع سیاسی‌‌ خوبی بود.