• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/26 ساعت 09:42

    هرچی بیشتر پاسخگو باشی و مسوولیت کاراتو بیشتر گردن بگیری، بیشتر میوفتی گوشه رینگ. چه کاریه اصن؟