• وزیر‌ نفت ایران: اگر‌ توتال نتواند معافیت از تحریم‌ها را بگیرد طبق قرار‌داد سهمش به CNPC منتقل می‌شود. زنگنه: جریمه‌ای به توتال تعلق نمی‌گیرد و از مو‌ضوع «امکان اجرا» نداشتن استفاده می‌کنند اما پولی که تاکنون هزینه کرده اند را تا زمان تولید فاز نمی‌دهیم.