• سفیر انگلیس در ایران به فارسی گفت: می‌ خواهم تاکید کنم که حمایت از روابط اقتصادی انگلیس با ایران برای دولت بریتانیا خیلی مهم است.