• کنسرسیوم پرگس شامل ۱۱ عضو به شرح زیر است:شرکت PERGAS انگلیس (فعال در مهندسی و مدیریت سرمایه گذاری در صنعت نفت)، شرکت AGR نروژ (فعال در حفاری و طراحی مهندسی)،شرکت SPEC خاورمیانه(فعال در ساخت مجتمع‌های بهره برداری)،شرکت LOOBY انگلیس، شرکت ملی نفت فیلیپین (PNOC) و دانشگاه صنعتی شریف