• سبحانی فر: چقدر از ظرفیت تلگرام خارج و به داخلی‌ها وارد شدند؟ باید اعتمادسازی کنیم و کیفیت بیشتری داشته باشیم تا مردم به شبکه‌های داخلی بیاییند. با دستور این اتفاق نمی‌افتد.