• زنگنه: هیچ کس نمی‌تواند ما را در تولید نفت جهان نادیده بگیرد. زنگنه درباره خوشحالی برخی از کشورها از تحریم ایران: زمستان می‌رود و‌ رو سیاهی اش به زغال می‌ماند.