• ساخت بازی S.T.A.L.K.E.R ۲ از سر گرفته شد؛ عرضه در ۲۰۲۱ http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۵/۱۶/٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪ae٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-s-t-a-l-k-e-r-۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪d۸٪۹b-٪d۸٪b۹٪d۸٪b۱٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-۲۰۲۱/ …