• این عبارت فیشتیلیت چه قشنگه، من از این به بعد جای شیفت‌دیلیت استفاده می‌کنم، صاحبش راضی باشه.