• «خیلی از پزشکان برای اینکه ردی به‌جا نگذارند، شماره‌حساب نزدیکانشان را می‌دهند. دکتر … شماره‌حساب همسرش را داده، این یکی شماره منشی‌اش را داده، این شماره‌حساب پسر دکتر … است». شرکت‌ها ادعا می‌کنند ناچار به پرداخت این مبالغ هستند؛ و اگر به جراحان رشوه ندهند، کالایشان را نمی‌خرند