• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 00:54

    ۴. هنوزم معتقدم که باید دو حزب قدرتمند داشته باشیم، حتماً احزاب هم گرایش‌های مختلف و برنامه‌های متفاوت دارند اما مسأله اقتدار نظام، آزادی مردم و اسلام عزیز است که اینها جزء رقابت نیست اما یکی می‌تواند دنبال توسعه اقتصادی بوده و دیگری در پی توسعه سیاسی