• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/26 ساعت 14:51

    «امانی درباره انتقال سفارت آمریکا به قدس عنوان کرد: گستاخی ترامپ و نمایش سمبلیک برای تضمین بقای اسرائیل» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪aa-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۲٪d۸٪af/ …