• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/26 ساعت 22:05

    زنگنه: پیش بینی می‌کنیم که در شرایط کنونی شرکت‌های کوچک و متوسط وارد ایران شده و به سرمایه گذاری بپردازند. کند می‌شویم اما متوقف نمی‌شویم.