• اندروید P اپلیکیشن‌های فریز شده در پس زمینه را به طور خودکار می‌بندد http://dgto.ir/y۱o