• مدارک ۳ کشور غربی درباره حمله شیمیایی در سوریه دارای ابهامات زیاد پزشکی است: رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران از ارسال نامه این فرهنگستان به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل متحد به منظور حقیقت یابی حادثه حمله شیمیایی در دومای سوریه خبر داد. http://dlvr.it/QT۴ByT