• محققان دمای آب را در کمتر از یک ثانیه به صد هزار درجه سانتیگراد رساندند http://dgto.ir/y۲c