• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/26 ساعت 11:02

    خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک‌ها «ایران» از پیامدهای تعلیق احتمالی لوایح پیوستن به FATF گزارش می‌دهد http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/۴۶۷۲۸۹ …